Statut

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W GNIEŹNIE
STATUT FUNDACJITEKST JEDNOLITY 15 wrzesień 2003r.FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W GNIEŹNIE

STATUT FUNDACJI
TEKST JEDNOLITY 15 wrzesień 2003r.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja nosi nazwę Fundacji na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gnieźnie i zwana jest w dalszej części Statutu Fundacją.
Fundacja została ustanowiona przez: Marię Radzińską, Ewę Różycką, Milana Sworę, Włodzimierza Pilarczyka, Krzysztofa Godka, Krzysztofa Ostrowskiego oraz przez Zakłady Przemysłu Odzieżowego ”Polanex” i Zarząd Miasta Gniezna zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 11 czerwca 1991r. Nr rep. 1898/91 w Państwowym Biurze Notarialnym w Gnieźnie.
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. (Dz.U. Nr. 46 z1991r. poz. 203 z póź. zm.) o fundacjach z późniejszymi zmianami oraz na podstawie niniejszego Statutu.
§ 2Fundacja posiada osobowość prawną
§3Siedzibą Fundacji jest Gniezno.
§ 4Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
w obrębie którego Fundacja może tworzyć filie, ośrodki, biura, oddziały i zakłady do realizowania swoich celów. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.
Rozdział II
Cele Fundacji
§ 6
Celem Fundacji jest:
wspieranie bieżącej działalności zdrowotnej
wspieranie rozwoju ochrony zdrowia,
promocja zdrowia, 
w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim, a w szczególnych przypadkach poza granicami powiatu.
§ 7Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
pobudzanie ofiarności publicznej
gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych z kraju i z za granicy.
prowadzenie działalności gospodarczej,
udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia na terenie powiatu gnieźnieńskiego placówkom zajmującym się działalnością profilaktyczną, leczniczą i opiekuńczą bez względu na formę prowadzonej działalności
udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, pośrednictwo w udzielaniu i przekazywaniu wsparcia finansowego i rzeczowego osobom chorym
inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.
 
 
Rozdział III
 
Majątek i dochody Fundacji
 
§ 8
Majątek  Fundacji stanowi:
kapitał początkowy, którego wysokość stanowi Fundusz Założycielski w kwocie dwa tysiące sto złotych,
kapitał zapasowy tworzony z zysków Fundacji.
 
§ 9
Dochodami Fundacji są:
subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
dalsze świadczenia Fundatorów,
dochody z działalności gospodarczej,
dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie,
inne dochody.
 
 
 
 
 
Rozdział IV
 
Organy Fundacji
 
§ 10
Organami Fundacji są:
Rada Fundacji,
Zarząd Fundacji.
§ 11
 
Radę Fundacji zwaną w dalszej części Radą powołują Fundatorzy.
Rada liczy od 5-8 osób i wybierana jest na okres 3 lat. W jej skład mogą wejść wyłącznie Fundatorzy. Szczegółowy zakres i sposób działania Rady określa Regulamin Rady zatwierdzony przez Fundatorów.
 
§ 12
 
Do szczegółowych obowiązków Rady należy:
Propagowanie celów dla których powstała Fundacja
Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
Zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności Fundacji,
Zatwierdzanie bilansu Fundacji,
Prowadzenie bieżącej kontroli działalności Zarządu Fundacji,
Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości jak również rozporządzanie majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej 50% masy majątkowej Fundacji.
§ 13Zarząd Fundacji składa się z 1 do 4 osób. Na czele Zarządu stoi Prezes.
Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją
na zewnątrz.
Do prowadzenia działalności Fundacji Zarząd może powołać dyrektora.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji konieczne jest współdziałanie Prezesa Fundacji oraz przynajmniej jednego Członka Zarządu Fundacji.
 
§ 14
 
Zarząd Fundacji może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji w określonym zakresie.
Rozdział V
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację
 
§ 15
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów.
W zakres działalności gospodarczej Fundacji wchodzi działalność handlowa, usługowa i produkcyjna, a w szczególności:
–        świadczenie usług zdrowotnych
–        sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
–        sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
–        sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych.
§ 16Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjne uchwałą Zarządu przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne placówki.
§ 17
Kierownika zakładu Fundacji prowadzącego działalność gospodarczą powołuje i odwołuje Zarząd.
Kierownik tego zakładu podlega bezpośrednio Zarządowi Fundacji
Kierownik jest odpowiedzialny za prowadzony Zakład pod względem merytorycznym i zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa.
Pracodawcą dla kierownika i jego pracowników jest Zarząd Fundacji. 
 
§ 18
Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego.
 
Rozdział VI
§ 19
 
Fundacja może współpracować z inną fundacja o podobnych celach, na warunkach określonych umową obu fundacji.
W imieniu Fundacji umowę zawiera Prezes Zarządu Fundacji na podstawie uchwały Rady Fundacji
§ 20Zmiana celu lub Statutu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji oraz zachowania formy przewidzianej w ustawie o fundacjach.
 
 
 
Rozdział VII
 
Rozwiązanie i likwidacja Fundacji
 
§ 21
Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
Decyzję o likwidacji podejmują Rada na wniosek Fundatorów.
W przypadku likwidacji Fundacji Rada określa cel, na który zostanie przekazany majątek Fundacji, przy czym cel ten musi być zbieżny
z celem działalności Fundacji.
O likwidacji Fundacji, Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.
Rozdział VIII
§ 22
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.
 
Gniezno, dnia 15.09.2003      IPostanowienia ogólne§ 1
Fundacja nosi nazwę Fundacji na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gnieźnie i zwana jest w dalszej części Statutu Fundacją.Fundacja została ustanowiona przez: Marię Radzińską, Ewę Różycką, Milana Sworę, Włodzimierza Pilarczyka, Krzysztofa Godka, Krzysztofa Ostrowskiego oraz przez Zakłady Przemysłu Odzieżowego ”Polanex” i Zarząd Miasta Gniezna zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 11 czerwca 1991r. Nr rep. 1898/91 w Państwowym Biurze Notarialnym w Gnieźnie.Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. (Dz.U. Nr. 46 z1991r. poz. 203 z póź. zm.) o fundacjach z późniejszymi zmianami oraz na podstawie niniejszego Statutu.§ 2Fundacja posiada osobowość prawną§3Siedzibą Fundacji jest Gniezno.§ 4Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
w obrębie którego Fundacja może tworzyć filie, ośrodki, biura, oddziały i zakłady do realizowania swoich celów. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.§ 5Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia i Opieki Społecznej.Rozdział IICele Fundacji§ 6Celem Fundacji jest:wspieranie bieżącej działalności zdrowotnejwspieranie rozwoju ochrony zdrowia,promocja zdrowia, w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim, a w szczególnych przypadkach poza granicami powiatu.§ 7Fundacja realizuje swoje cele poprzez:pobudzanie ofiarności publicznejgromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych z kraju i z za granicy.prowadzenie działalności gospodarczej,udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia na terenie powiatu gnieźnieńskiego placówkom zajmującym się działalnością profilaktyczną, leczniczą i opiekuńczą bez względu na formę prowadzonej działalnościudzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, pośrednictwo w udzielaniu i przekazywaniu wsparcia finansowego i rzeczowego osobom choryminne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.  Rozdział III Majątek i dochody Fundacji § 8Majątek  Fundacji stanowi:kapitał początkowy, którego wysokość stanowi Fundusz Założycielski w kwocie dwa tysiące sto złotych,kapitał zapasowy tworzony z zysków Fundacji. § 9Dochodami Fundacji są:subwencje, darowizny, spadki i zapisy,dalsze świadczenia Fundatorów,dochody z działalności gospodarczej,dochody ze zbiórek i imprez publicznych,dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie,inne dochody.     Rozdział IV Organy Fundacji § 10Organami Fundacji są:Rada Fundacji,Zarząd Fundacji.§ 11 Radę Fundacji zwaną w dalszej części Radą powołują Fundatorzy.Rada liczy od 5-8 osób i wybierana jest na okres 3 lat. W jej skład mogą wejść wyłącznie Fundatorzy. Szczegółowy zakres i sposób działania Rady określa Regulamin Rady zatwierdzony przez Fundatorów. § 12 Do szczegółowych obowiązków Rady należy:Propagowanie celów dla których powstała FundacjaPowoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,Zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności Fundacji,Zatwierdzanie bilansu Fundacji,Prowadzenie bieżącej kontroli działalności Zarządu Fundacji,Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości jak również rozporządzanie majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej 50% masy majątkowej Fundacji.§ 13Zarząd Fundacji składa się z 1 do 4 osób. Na czele Zarządu stoi Prezes.Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją
na zewnątrz.Do prowadzenia działalności Fundacji Zarząd może powołać dyrektora.Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji konieczne jest współdziałanie Prezesa Fundacji oraz przynajmniej jednego Członka Zarządu Fundacji. § 14 Zarząd Fundacji może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji w określonym zakresie.Rozdział VZasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację § 15Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów.W zakres działalności gospodarczej Fundacji wchodzi działalność handlowa, usługowa i produkcyjna, a w szczególności:-        świadczenie usług zdrowotnych
–        sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
–        sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
–        sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych.§ 16Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjne uchwałą Zarządu przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne placówki.§ 17Kierownika zakładu Fundacji prowadzącego działalność gospodarczą powołuje i odwołuje Zarząd.Kierownik tego zakładu podlega bezpośrednio Zarządowi FundacjiKierownik jest odpowiedzialny za prowadzony Zakład pod względem merytorycznym i zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa.Pracodawcą dla kierownika i jego pracowników jest Zarząd Fundacji.  § 18Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego. Rozdział VI§ 19 Fundacja może współpracować z inną fundacja o podobnych celach, na warunkach określonych umową obu fundacji.W imieniu Fundacji umowę zawiera Prezes Zarządu Fundacji na podstawie uchwały Rady Fundacji§ 20Zmiana celu lub Statutu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji oraz zachowania formy przewidzianej w ustawie o fundacjach.   Rozdział VII Rozwiązanie i likwidacja Fundacji § 21Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.Decyzję o likwidacji podejmują Rada na wniosek Fundatorów.W przypadku likwidacji Fundacji Rada określa cel, na który zostanie przekazany majątek Fundacji, przy czym cel ten musi być zbieżny
z celem działalności Fundacji.O likwidacji Fundacji, Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.Rozdział VIII§ 22Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji. 
Gniezno, dnia 15.09.2003