Statut

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W GNIEŹNIE

STATUT FUNDACJI

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gnieźnie,  zwana jest w dalszej części Statutu Fundacją.
 2. Fundacja została ustanowiona przez: Marię Radzińską, Ewę Różycką, Milana Sworę, Włodzimierza Pilarczyka, Krzysztofa Godka, Krzysztofa Ostrowskiego oraz przez Zakłady Przemysłu Odzieżowego ”Polanex” i Zarząd Miasta Gniezna zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym z dnia 11 czerwca 1991r. Nr rep. 1898/91 w Państwowym Biurze Notarialnym w Gnieźnie.
 3. Fundacja działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 06 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z póź. zm.) oraz na podstawie Statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną

§3

Siedzibą Fundacji jest Gniezno.

§ 4

Obszarem działania Fundacji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w obrębie którego Fundacja może tworzyć filie , ośrodki, biura oddziały i zakłady do realizowania swoich celów. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.

Rozdział II

Cele Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie działalności zdrowotnej
 2. wspieranie rozwoju ochrony zdrowia,
 3. wspieranie promocji zdrowia,
 4. wspieranie opieki i pomocy społecznej

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególnych przypadkach poza jej granicami.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. pobudzanie ofiarności publicznej,
 2. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych z kraju i z za granicy,
 3. udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia placówkom zajmującym się działalnością profilaktyczną, leczniczą i opiekuńczą bez względu na formę prowadzonej działalności,
 4. udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego oraz pośrednictwo w udzielaniu i przekazywaniu wsparcia finansowego i rzeczowego osobom chorym,
 5. prowadzenie działalności leczniczej,
 6. prowadzenie działalności z zakresu opieki społecznej,
 7. prowadzenie ośrodków i zakładów realizujących zadania opieki społecznej i leczniczej,
 8. prowadzenie działalności wspierającej rozwój rodziny,
 9. prowadzenie szkoleń i konferencji z zakresu promocji zdrowia,
 10. prowadzenie działalności gospodarczej,
 11. inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek  Fundacji stanowi:

 1. kapitał początkowy, którego wysokość stanowi Fundusz Założycielski w kwocie dwa tysiące sto złotych,
 2. kapitał zapasowy tworzony z zysków Fundacji.

§ 9

Dochodami Fundacji są:

 1. subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 2. dalsze świadczenia Fundatorów,
 3. dochody z działalności gospodarczej,
 4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. dochody z praw majątkowych przekazanych Fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie,
 6. inne dochody.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 10

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.

§ 11

Radę Fundacji zwaną w dalszej części Radą powołują Fundatorzy.

Rada liczy od 3 – 5 osób i wybierana jest na okres 5 lat. Szczegółowy zakres i sposób działania Rady określa Regulamin Rady.

§ 12

 Do szczegółowych obowiązków Rady należy:

 1. Propagowanie celów dla których powstała Fundacja
 2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji,
 3. Zatwierdzanie preliminarza kosztów działalności Fundacji,
 4. Zatwierdzanie bilansu Fundacji,
 5. Prowadzenie bieżącej kontroli działalności Zarządu Fundacji,
 6. Podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości jak również rozporządzanie majątkiem Fundacji o wartości przekraczającej 50% masy majątkowej Fundacji.

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 4 osób. Na czele Zarządu stoi Prezes.
 2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Prezes Fundacji jednoosobowo reprezentuje Fundację i samodzielnie składa oświadczenia woli.
 4. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

§ 14

Zarząd Fundacji może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Fundacji w określonym zakresie.

Rozdział V

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację

§ 15

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji jej celów.
 3. W zakres działalności gospodarczej Fundacji wchodzi działalność handlowa, usługowa i produkcyjna, a w szczególności:
 1. 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 2. 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 3. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 4. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 5. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 6. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 7. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 8. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 9. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 10. 86.21.Z Praktyka lekarska
 11. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 12. 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
 13. 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
 14. 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 15. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 16. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 17. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

§ 16

Działalność gospodarcza będzie prowadzona przez Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjne uchwałą Zarządu przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne placówki.

§ 17

 1. Kierownika zakładu Fundacji prowadzącego działalność gospodarczą powołuje i odwołuje Zarząd.
 2. Kierownik tego zakładu podlega bezpośrednio Zarządowi Fundacji
 3. Kierownik jest odpowiedzialny za prowadzony Zakład pod względem merytorycznym i zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Pracodawcą dla pracowników jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia w Gnieźnie. W imieniu Fundacji obowiązki pracodawcy wykonuje Prezes.

§ 18

Fundacja może uczestniczyć w spółkach prawa handlowego.

Rozdział VI

§ 19

 1. Fundacja może współpracować z inną fundacją o podobnych celach, na warunkach określonych umową obu fundacji.
 2. W imieniu Fundacji umowę zawiera Prezes Zarządu Fundacji na podstawie uchwały Rady Fundacji

§ 20

Zmiana celu lub Statutu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji oraz zachowania formy przewidzianej w ustawie o fundacjach.

Rozdział VII

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 21

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję o likwidacji podejmują Rada na wniosek Fundatorów.
 3. W przypadku likwidacji Fundacji Rada określa cel, na który zostanie przekazany majątek Fundacji, przy czym cel ten musi być zbieżny
  z celem działalności Fundacji.
 4. O likwidacji Fundacji, Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej.

Rozdział VIII

§ 22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.