17 lutego 2017

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

RADA FUNDACJI
Prowadzenie działalności statutowej.
Zatwierdzanie bilansu i podziału zysku.

ZARZĄD FUNDACJI
Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
Organizowanie zakupów sprzętu medycznego.
Kierowanie zatrudnieniem, wysokością płac i zapomóg.
Rozwijanie działalności fundacji.

DYREKTOR
Kieruje i koordynuje bieżącą działalnością Fundacji.
Odpowiada za stały jej rozwój
Nadzoruje działalność informacyjną mająca na celu pobudzenie ofiarności społeczeństwa
Występuje jako Prokurent Zarządu Fundacji

KADRY
Wykonywanie zadań stawianych przez Zarząd Fundacji.
Nadzór nad wykorzystywaniem przez pracowników urlopów i delegacji służbowych.
Kontrola dyscypliny pracy i BHP.
Realizacja zakupów.
Kierowanie naprawą sprzętów i remontami obiektów użytkowanych przez fundację.

KSIĘGOWOŚĆ
Kierowanie księgowością i dokonywanie wypłat pracownikom.
Ewidencjonowanie sprzętu zakupionego na potrzeby Fundacji.
Nadzór nad dokumentami finansowymi prowadzonymi przez placówki usługowo-handlowe Fundacji.

PLACÓWKI USŁUGOWO-HANDLOWE
Podstawowym celem placówek jest prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej.
Dokładne zadania i obowiązki Zarządu, Rady i pracowników fundacji są ujęte w odpowiednich dokumentach.

Facebook